Phường Yết Kiêu phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 24/4/2024, Đảng uỷ - HĐND –UBND – Uỷ ban MTTQ phường Yết Kiêu phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Với tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Yết Kiêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, hướng đến phường Yết Kiêu phát triển, bền vững, hiện đại, phường Yết Kiêu quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt với nội dung, cụ thể trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; củng cố và phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cộng đồng xã hội, khơi dậy tinh thần mạnh mẽ, ý chí tự lực, tự cường, tin, khát vọng cống hiến, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân tích cực tích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Thực hiện tốt mục tiêu của thành phố  "3 không".

Nâng cao hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hoá, phát triển con người giàu bản sắc Quảng Ninh; tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, quản lý đối tượng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quyết liệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 – CT/TU ngày 16/52023 của Ban thường vụ Thành uỷ Hạ Long, hướng xây dựng phường văn minh, sạch đẹp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người Hạ Long thực sự tiêu biểu. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ năng số cho người dân để sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; Uỷ ban MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội Phường, các trường học và 6 khu phố trên địa bàn phường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện các phong trào thi đua do các cấp phát động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, khu phố; Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phát hiện, xây dựng, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến, cách làm hay có ảnh hưởng tích cực trong xã hội, nhất là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trực tiếp trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, lan toả trong đơn vị, khu phố và toàn Phường

Tại buổi lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký giao ước thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030 với 18 công trình, mô hình, phần việc và 06 chỉ tiêu cụ thể được các cơ quan, đơn vị, khu phố, hứa quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Phương Thúy

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44